Location
Satja Sai centri i grupe

Beograd, Zemun, Novi Sad, Senta

Location
Važne informacije

Oficijalno obaveštenje

Duhovnost

blog details

Duhovnost

Duhovne delatnosti obuhvataju osvešćivanje pojedinca u pogledu njegove božanske prirode i pomažu mu da ukloni prepreke koje stoje na putu takvoj spoznaji - niže porive kao što su bes, ljubomora, mržnja, vezanost za želje, i sl.

Uklanjanjem nižih poriva koji ometaju čoveka da se od životinjskog nivoa u sebi uzdigne ka čovečijem, a odatle ka božanskom, postepeno se u pojedincu budi osećaj za sveprisutno Božanstvo, kao i za očinstvo Boga i bratstvo svih ljudi.

Kroz govore i tekstove, Sai Baba je ponudio pravi okean znanja i smernica u vezi svih aspekata duhovnog i verskog života, kao i života rukovođenog vrednostima. On kaže: „Često kažete: „Želim mir“. Uklonite „ja“ i „želim“ i ostaje samo mir. Vi ste mir. Ego vas tera da zaboravite svoju pravu prirodu. Želje vas udaljavaju od vašeg sopstvenog bića, koje je božansko. Sve je Jedno a vi ste deo celine. Primenite u svakodnevnom životu ljudske vrednosti i to će vas uzdići do vaše božanske stvarnosti, koja je prava svrha vašeg života“.

Sai Baba nas podseća da je čovek jedinstven među svime što je Bog stvorio; ljudska bića su sposobna da spoznaju da potiču od Boga. Sposobni smo da opštimo sa Bogom okrećući se ka unutra, prema našem pravom Sopstvu. Konačno, naša je sudbina da se stopimo sa Bogom. Sai Baba podučava da su sve religije izraz ovih univerzalnih načela.

U učenjima Sai Babe nema podvajanja. On se može opisati kao otelovljenje čiste, nesebične ljubavi, otelovljenje savršenog mira i blaženstva, suština sve dobrote. U svom učenju on sprijateljuje sve vere u jedinstvu božanskog.

„Postoji samo jedna kasta, kasta čovečanstva. Postoji samo jedna religija, religija ljubavi. Postoji samo jedan jezik, jezik srca. Postoji samo jedan Bog, On je sveprisutan“.

-Satja Sai Baba