Sai organizacija

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta.

Satja Sai organizacija je duhovna organizacija opredeljena za služenje čovečanstvu. Njen cilj je da pomogne pojedincu da spozna svoju urođenu božanskost. Ona ne zastupa neku određenu religiju, ne propoveda i ne preobraća, već podstiče pojedinca da produbi razumevanje sopstvene religije. Ona neguje duhovnu suštinu koja je zajednička svim religijama, a to su pet ljudskih vrednosti: istina, ispravno delanje,mir, ljubav i nenasilnost. Poruka Satja Sai Babe je da je čovekovo sveukupno duhovno nasleđe izraz iste vrhovne stvarnosti. Isto tako, da su svi društveni slojevi, sve rase i svi narodi sveta, deca istog Oca.

„Ima samo jedna kasta, kasta čovečanstva. 
Ima samo jedna religija, religija ljubavi. 
Ima samo jedan jezik, jezik srca. 
Ima samo jedan Bog, On je sveprisutan.“
-Satja Sai Baba

Kroz duhovne i obrazovne delatnosti, kao i delatnosti nesebičnog služenja bližnjima, Satja Sai organizacija pomaže pojedincu u procesu osvešćivanja svoje božanske prirode. Taj proces se temelji na negovanju jedinstva misli, reči i dela, kojim se postiže duhovni mir i izgrađuje karakter.

Satja Sai organizacije Srbije zvanično je registrovana pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. 

“Bog je sveprisutan. On je stanovnik svačijeg srca i sva su imena Njegova. Možete Ga nazivati bilo kojim imenom, onim koje vam pruža najviše radosti."   -Satja Sai Baba

Centri i grupe

Članom se smatra svaki duhovni tražitelj koji veruje u učenje Satja Sai Babe i prihvata Devetočlani kodeks ponašanja, Deset načela i važeća pravila Organizacije.
Na jednoj konferenciji Sai Baba je objasnio da je Sai organizacija jedinstvena iz mnogo razloga:
„To je udruženje duhovnih tražitelja. Pazite na svoje dužnosti i odgovornosti, ne dopustite da vas zarazi pripadnost kasti, lične predrasude ili pripadnost političkoj stranci. Ja vas vidim u potpunosti, gde god se vi nalazili. Ne uzdižite glavu visoko, ne podsmevajte se drugimaa. Sagnite se da možete da primite teret na svoja ramena. Služite da biste bili primer i nadahnuće drugima. Ne razbacujte se savetima ako oni ne izviru iz autoriteta koji vam daje sopstveno iskustvo. Volite, sarađujte, služite. Vaše služenje je poziv na duhovno delovanje, podsetnik da ste pod Mojom zaštitom, da vas Ja vodim.
Ako je ispravnost u srcu, karakter će sjajiti lepotom. Ako karakter krasi lepota, biće sklada u domu, ako u domu vlada sklad, biće reda i u narodu, ako ima reda u narodu, zavladaće mir i u svetu. Zato budite ispravni u govoru, mislima i delovanju. Izbegavajte sve predrasude zbog pripadnosti veri ili kasti, zbog nečije boje kože, društvenog položaja, stepena obrazovanja ili bogatstva.“ -Satja Sai Baba

Satja Sai centri i grupe

BEOGRAD – SSC "OM"
ZEMUN – SSC "LJUBAV"
NOVI SAD – SSC "SVETI SAVA"
SENTA – SSC "LOTOS"

Delatnosti

Cilj Sai organizacije je primenjena duhovnost koja će pomoći pojedincu da otkrije vlastitu božansku prirodu. Na nivou društva, uzoran život koji vode članovi Organizacije treba da u ljudima probudi želju da se upoznaju sa učenjem koje nadahnjuje takvo ponašanje. Ovo nastojanje pronalazi svoj izraz u tri vida delatnosti: duhovnoj obrazovnoj, i u služenju bližnjima. Sve tri delatnosti međusobno se prožimaju, postepeno dovodeći do preobražaja pojedinca, njegove porodice, zajednice i društva.  
Duhovne delatnosti obuhvataju osvešćivanje pojedinca u pogledu njegove božanske prirode i  pomažu mu da ukloni prepreke koje stoje na putu takvoj spoznaji  - niže porive kao što su bes, ljubomora, mržnja, vezanost za želje, i sl.  Uklanjanjem nižih poriva koji ometaju čoveka da se od životinjskog nivoa u sebi uzdigne ka čovečijem, a odatle ka božanskom, postepeno se u pojedincu budi osećaj za sveprisutno Božanstvo, kao i za očinstvo Boga i bratstvo svih ljudi. 

Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti,  kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.
Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi.  Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi. Ono isključuje bilo kakvo propovedanje ili preobraćanje.