Duhovna učenja

Kroz njegove govore i tekstove, Sai Baba je ponudio pravi okean znanja i smernica u vezi svih aspekata duhovnog i verskog života, kao i života rukovođenog vrednostima. 
On kaže: „Često kažete: „Želim mir“. Uklonite „ja“ i „želim“ i ostaje samo mir. Vi ste mir. Ego vas tera da zaboravite svoju pravu prirodu. Želje vas udaljavaju od vašeg sopstvenog bića, koje je božansko.  Sve je Jedno a vi ste deo celine. Primenite u svakodnevnom životu ljudske vrednosti i to će vas uzdići do vaše božanske stvarnosti, koja je prava svrha vašeg života“.
Kada živimo u skladu sa našom pravom prirodom, onda živimo jedni za druge. Ljubav je sila koja nas zbližava. Uspeh i sreća drugih ljudi treba da budu naša sopstvena sreća i uspeh. Neuspeh i tuga drugih treba da budu naš sopstveni neuspeh i tuga. U stvari ne postojimo „ja“ i „ti“, postoji samo Jedno i njegov odraz kao „mi“.
Kada čovek iskusi ovo jedinstvo, onda će sve deliti sa svima. Upotrebiće svoje vreme, znanje i veštinu da unapredi život svojih bližnjih, kao i društva u celini. Služiće drugima sa ljubavlju i radošću, jer druge smatra „svojima“. On prepoznaje da je božanski princip u njemu podjednako prisutan u svima i u svim živim bićima.
Sai Baba nas podseća da je čovek jedinstven među svime što je Bog stvorio; ljudska bića su sposobna da spoznaju da potiču od Boga. Sposobni smo da opštimo sa Bogom okrećući se ka unutra, prema našem pravom Sopstvu. Konačno, naša je sudbina da se stopimo sa Bogom. Sai Baba podučava da su sve religije izraz ovih univerzalnih načela.
U učenjima Sai Babe nema podvajanja. On se može opisati kao otelovljenje čiste, nesebične ljubavi, otelovljenje savršenog mira i blaženstva, suština sve dobrote.U svom učenju on sprijateljuje sve vere u jedinstvu božanskog.<<

„Postoji samo jedna kasta, kasta čovečanstva.
Postoji samo jedna religija, religija ljubavi.
Postoji samo jedan jezik, jezik srca.
Postoji samo jedan Bog, On je sveprisutan“.