Satja Sai Baba

„Ima samo jedna kasta, kasta čovečanstva. 
Ima samo jedna religija, religija ljubavi. 
Ima samo jedan jezik, jezik srca. 
Ima samo jedan Bog, On je sveprisutan.“

-Satja Sai Baba

Važno zvanično obaveštenje SSIO

Ovo je zvaničan stav Satja Sai internacionalne organizacije o „medijumima“ i „suptilnim oblicima“ koji tvrde da predstavljaju Šri Satja Sai Babu. Satja Sai internacionalna organizacija (SSIO), Šri Satja Sai Trust (SSSCT) i Šri Satja Sai seva organizacija (SSSSO) su bili osnovani, negovani i vođeni od strane samog Satja Sai Babe i one imaju autorsko pravo za korišćenje svojih imena. SSIO, SSSCT i SSSSO nemaju nikakav odnos ili vezu sa aktivnostima u Mudenahaliju, niti sa Šri Satja Sai Sarasvati trustom, koji deluje u suprotnosti sa učenjem Šri Satja Sai Babe.
Više>>

Satja Sai Internacionalna organizacija Srbije

Satja Sai organizacija je osnovana 1967. godine u Indiji. Naredne 1968. godine ona se proširila izvan granica Indije, tako da je danas prisutna u više od 170 zemalja širom sveta.

Cilj organizacije

Cilj Sai organizacije je primenjena duhovnost koja će pomoći pojedincu da otkrije vlastitu božansku prirodu. Na nivou društva, uzoran život koji vode članovi Organizacije treba da u ljudima probudi želju da se upoznaju sa učenjem koje nadahnjuje takvo ponašanje. Ovo nastojanje pronalazi svoj izraz u tri vida delatnosti: duhovnoj obrazovnoj, i u služenju bližnjima. Sve tri delatnosti međusobno se prožimaju, postepeno dovodeći do preobražaja pojedinca, njegove porodice, zajednice i društva. 

  1. Duhovne delatnosti obuhvataju osvešćivanje pojedinca u pogledu njegove božanske prirode i  pomažu mu da ukloni prepreke koje stoje na putu takvoj spoznaji  - niže porive kao što su bes, ljubomora, mržnja, vezanost za želje, i sl.  Uklanjanjem nižih poriva koji ometaju čoveka da se od životinjskog nivoa u sebi uzdigne ka čovečijem, a odatle ka božanskom, postepeno se u pojedincu budi osećaj za sveprisutno Božanstvo, kao i za očinstvo Boga i bratstvo svih ljudi.
  2. Obrazovne delatnosti obuhvataju proučavanje ljudskih vrednosti,  kao i načine da se one primene u svakodnevnom životu i odgoju dece i omladine. Te osnovne vrednosti su: istina, ispravno postupanje, mir, ljubav i nenasilnost. One su temelj mira u čoveku i mira u njegovoj okolini.
  3. Služenje bližnjima treba da se odvija u duhu želje za pomaganjem i boljitkom. Služenje ne treba obavljati iz drugih razloga osim razloga ljubavi.  Služiti treba onima koji su u nekoj vrsti potrebe, bilo da su gladni, siromašni, usamljeni ili ugroženi na bilo koji drugi način. Služenjem drugima zapravo pomažemo sebi. Ono isključuje bilo kakvo propovedanje ili preobraćanje.