Sankranti

Božanski govor koji je Bagavan Šri Satja Sai Baba održao na dan Makara Sankranti, u Prašanti Nilajamu, 14. januara 2006.

Bog je ljubav a ljubav je Bog. Prava duhovna disciplina je građenje odnosa koji se temelje na ljubavi. Draga deco! Držite se ovog principa ljubavi i pokažitena delu  ideal jedinstva. 
(Stihovi na teluškom)

Dragi studenti! Devojčice i dečaci!
Rečeno je: Daivam manuša rupena (Bog se utelovljuje u obliku ljudskog bića). Zbog toga se rođenje u ljudskom telu smatra izuzetno svetim. Bog se inkarnira u ljudskom obliku da bi iskupio čovečanstvo. Nemojte biti pod pogrešnim utiskom da je Bog ograničen na određeni oblik. Božanstvo nije nešto odvojeno. Ono je sastavni deo čovečanstva. Ljudski oblik je mešavina pet elemenata: zemlje, vode, vatre, vazduha i etra. Božanska snaga zahvaljujući kojoj tih pet elemenata stupaju u interakciju naziva se Atmom. Koji je oblik Atme? Mnogi postavljaju ovo pitanje. Istina je da je Atma iznad imena i oblika.

Ljudski lik ne čini ljudsko biće: ono što je važno jeste ponašanje. Isto tako, puko skupljanje knjiškog znanja ne čini čoveka istinski obrazovanim. Takvo svetovno obrazovanje je po svojoj prirodi negativno. Čovek mora napraviti razliku između školovanja (education) i obrazovanja -edukare (educare). Dok je školovanje usmereno na informaciju, obrazovanje je usmereno na transformaciju. Školovanje je ograničeno na fizički i mentalni nivo. Baš kao što reke Krišna i Godavari izviru iz okeana, školovanje vuče koren iz obrazovanja-edukare. Fizičko i svetovno znanje odgovaraju školovanju. Edukare-obrazovanje povezano je sa unutrašnjim osećanjima i čistoćom srca. Naši mata, pata i bata (govor, pesma i način života) treba da teku iz srca. To je suština edukare. Čak i ako steknete brojne diplome i doktorate, ako vam nedostaje čistoća srca, ne možete biti smatrani zaista obrazovanom osobom. Danas tek šačica nastoji da razume šta je edukare. Samo oni sa praktičnim znanjem i mudrošću moći će da shvate i cene koncept edukare. Druge će zavarati visoka akademska zvanja. Njih zanima jedino sticanje knjiškog znanja i njegovo širenje. Takav uzaludan poduhvat neće im dati za pravo da budu nazvani zaista obrazovanim. Danas je uobičajeno da studenti stiču različita zvanja, kao što su fakultetske diplome, magistrature i doktorati. Međutim, oni koji zaista razumeju svrhu obrazovanja i njen unutrašnji značaj, retki su. Kada shvatite svrhu obrazovanja i počnete da se ponašate u skladu sa njom, bićete iskupljeni. Ne treba da se oslonite samo na ono što vas učitelji uče u učionici. Treba da razumete prirodu svog tela, uma, čula i intelekta da biste mogli da shvatite svoje unutrašnje biće.

Svaki pojedinac ima tri svojstva: satva, rađas i tamas. Oni predstavljaju trojstvo Brahme, Višnua i Mahešvare. Satvična guna odgovara unutrašnjoj čistoti. Rađo guna se ogleda u našim postupcima. Međutim, najdublja istina je da Atma u potpunosti upravlja čulima i radom čitavog tela. Vi obavljate različite zadatke. Učestvujete u sportovima i igrama. Sve to predstavlja rađo-gunu. Danas ljudi poučavaju parartu (duhovne vrednosti) a ne odustaju od svarte (sebičnosti). To je ozbiljna greška. U samom početku treba da odustanete od svarte, a da parartu smatrate osnovom svih svojih napora. Razvijte veru u Boga. Bog je adhara(podrška), a sve ostalo je adheja (podržano). Božanstvo je jedno. Zbog toga se u Vedama kaže: Ekoham bahusjam (Jedan je odlučio da postane mnogi). Imena i oblici se mogu razlikovati, ali unutrašnji božanski princip je jedan isti.  Tako je ova dvorana ukrašena brojnim sijalicama. Ali električna struja koja teče kroz njih je ista. Slično tome, slatkiši su brojni, ali najvažniji sastojak u njima koji daje slatkoću je šećer u svima. Često se povodimo za imenima i oblicima, zaboravljajući na stvarnost.

Ko vam je dao život? Iz kog se to izvora manifestovao? Da li ste ga zaradili nekom duhovnom disciplinom? Ne! Bog vam je dao život i On ga i održava. On je prisutan u svakom živom biću kao Atma. Sve je nastalo iz Atme. Studenti proučavaju brojne udžbenike i stiču visoka akademska zvanja. Iz kog izvora dolazi sve njihovo znanje i učenost? Samo iz božanstva. Ali čovek zbog obmanutosti prividom nije u stanju da shvati tu Istinu. Pre svega, razvijte u sebi čvrstu veru da Bog postoji. Kada se utelovi u ljudskom obliku, ponaša se kao čovek. Jedino tako može čovek razumeti božanskost i svetu priliku koju nudi rođenje u ljudskom telu.

Edukare (educare), obrazovanje, povezano je sa bavom (osećajem), dok je školovanje povezano sa bahjom (spoljašnjim). Od vašeg školovanja trebalo bi i društvo da ima koristi. Trebalo bi da upotrebite svoje znanje i inteligenciju radi dobrobiti društva. Držite emocije pod kontrolom. Nemojte se goropaditi i pušiti od besa kao Durvasa koji nije moga da obuzda svoju narav. Samo onaj ko savršeno vlada sobom je zbilja ljudsko biće.

Atma predstavlja jedinstvo svih bića. Na kraju se sve stapa u Atmi.

Bog je ljubav a ljubav je Bog. Prava duhovna disciplina je građenje odnosa koji se temelje na ljubavi. Draga deco! Držite se ovog principa ljubavi i pokažitena delu  ideal jedinstva. 
(Stihovi na teluškom)

Na žalost, umesto da zapaža ono što je isto u različitom, čovek vidi samo ono što je različito. To je uzrok svoj njegovoj patnji. Načelo Atme je osnova svega stvorenog. Sve možete zaboraviti osim Atme. Pet elemenata koji su vaš sastavni deo nisu ništa drugo nego manifestacija Atme. Ako samo vrtite brojanicu, to nije đapa. Čovek treba da transcendira svetovni i fizički plan postojanja. To je istinska đapa. Onaj ko spozna odakle potiče istinski je čovek. Možda ćete proučavati Bagavad Gitu i sve sloke naučiti napamet. Ali to vas neće učiniti obrazovanim čovekom. Dovoljno je ako barem jednu sloku možete da sprovedete u delo.  Slovima azbuke, a, b, v, g… može se napisati bezbroj knjiga.  Prema tome, slova azbuke osnova su svake knjige, bilo da se radi o Ramajani, Mahabharati ili Bagavad Giti. Slično tome, Atma je osnov svega. Kada shvatite atmički princip, shvatićete i sve ostalo. Samo zbog prenošenja tog znanja smo i osnovali obrazovne institucije. U našim školama i koledžima, najveća prednost se daje karakteru, vrlinama i ponašanju. Čovek treba da ima želju da u životu korača ispravnom stazom i dosegne Boga. Čovek treba da prihvati sve kao Božju volju. Kada postignete čistoću srca, svi vaši napori biće krunisani uspehom.

Pod izgovorom da rade meditaciju, ljudi sede prekrštenih nogu i sklopljenih očiju. Kako vas takvo delovanje može dovesti do božanskosti? Kada zažmurite ne vidite čak ni osobu koja sedi do vas, a kamoli Boga. U stvari, Bog je u vama. Istinskivjakti (pojedinac) je onaj koji manifestuje avjakti (pritajenu) božanstvenost. Ako shvatite amtički princip i uložite iskren napor, bez sumnje ćete doživeti atmasakšatkara (spoznaju Božansvenosti). Možete raditi đapu i tapas, ali bez čistog srca, svi duhovni napori će se pokazati kao uzaludni. Šta god preduzimali, um treba da usmerite samo na Atmu.

Maniši (čovek) je onaj ko je obdaren manasom (umom). Maniši je poznat još i kao manava. Koje je dublje značenje tog naziva? ‘Ma’ znači maja (neznanje), ‘na’ znači ‘nasti’ (bez), a ‘va’ znači vartinčuta (postupati). Ljudsko biće je onaj ko je prevazišao maju i postupa bez neznanja. Svrha obrazovanja je da vam pomogne da prevaziđete privid. Onaj ko transcendira um je Paramahamsa (ostvarena duša). Mi nismo samo manave (obični smrtnici). Mi smo zaista madhave (besmrtni božanski princip). Treba da verujemo u Boga i suočavamo se sa životnim izazovima hrabro i srčano. Tek tada zaslužujemo da nas nazovu istinskim ljudskim bićem. Umu je namenjeno da kontemplira o Bogu. Onaj kome je poznata vrednost dijamanta čuvaće ga na bezbednom mestu i iskoristiti u pravu svrhu. Slično tome, onaj ko shvata moć uma neće mu dozvoliti da ode u krivom pravcu. Čovek treba da stremi da um umre‘die mind’ (poništavanju uma). To je moguće jedino neprestanom kontemplacijom o Bogu. Kaže se da je Mano mulam idam đagat (Um osnova čitavog sveta). Ako ne zauzdate ćudi svog uma već im se predate, kakva će vam biti sudbina? Jedino putem mano našana (poništavanja uma) može se postati Paramahamsa. Nikada ne idite za umom. Priroda uma je izuzetno sveta, ali zbog uticaja modernog obrazovanja on je postao nepostojan kao majmun. Kakva korist od čitanja debelih knjiga ako ne razumete prirodu svog uma? Ako naučite azbuku od A do Š, treba da naučite i značenje reči. Od kakve je koristi čitanje reči ako ne razumete šta znače? Ovde studenti uče Vede. Kaže se da su Anantho Vai Vedah (Vede beskonačne). Obdarene su beskonačnom moći.

Kada čitate Bagavad Gitu, treba da se trudite da shvatite njeno učenje i sprovedete ga u delo. U protivnom, mala je korist od proučavanja Bagavad Gite i držanja predavanja o njoj. Nema koristi od papagajskog ponavljanja sloka ako ih ne razumete. Plemenite duše su predavale Vede s kolena na koleno. U njima su sadržane večne istine. Ali, u ime modernog obrazovanja ljudi ih zanemaruju. Svidelo se to nekom ili ne, proučavanje Veda je za sve od suštinskog značaja. Nije dovoljno ako samo čitate Vede, treba i da razumete učenje koje one sadrže. Čovek je zaboravio svoje istinsko Sopstvo. On pokušava da stekne obrazovanje a da ne spozna sopstvenu realnost. Zbog toga ulaže veru u sve osim u Boga. Nikada ne treba da zaboravite osnovni princip – naime, svoju božanskost.

Dragi studenti!

Vi možete da steknete svetovna i duhovna znanja. Ali nije svima lako da spoznaju unutrašnju realnost. Imena i likovi pojedinaca mogu se razlikovati prividno, ali su u suštini svi jedno. Urođena realnost je adhara a spoljašnja imena i oblici samo su adheja. Spoznaja adheje bez razumevanja adhare ne služi ničemu. Čak i kad se bavimo fizičim, treba da gledamo na stvari iz duhovnog ugla. Zato kao prvo razvijte veru u Boga. Obavljajte svoje dužnosti sa osećajem da sve predajete Bogu. To je suština istinskog obrazovanja. Obrazovanje ne podrazumeva puko usvajanje knjiškog znanja. Istinsko obrazovanje je više od knjiškog znanja.

Studenti! Utolevljenja ljubavi!

Kao prvo, treba da shvatite da je božanskost sveprisutna. Neka svi vaši postupci budu bogougodni. Došli ste od Boga i živite u Bogu. Zbog toga svi vaši postupci treba da budu posvećeni Bogu. Kada sledite tako svetu stazu, na kraju ćete se stopiti s Bogom. Bog je bavaprija, ne bahjaprija. On vidi osećaj iza vaših postupaka. Svet zanima bahjam (spoljašnja predstava), ali Boga zanima vaš bavam (osećaj). Zato kao prvo pročistite svoja osećanja.

Pitate druge, “Ko si ti?” Ali da li ste se ikada sami zapitali, “Ko sam ja?” Istinsko obrazovanje se sastoji u pronalaženju odgovora na to pitanje. Kakva korist od saznanja o drugima ako vam je nepoznata sopstvena realnost? To uopšte nije istinsko obrazovanje! Pravi duhovni aspirant je onaj ko razume i doživljava princip jednote. Kažete, “Ona je moja majka”, ili “On je moj otac”, i tako dalje. Takvi fizički odnosi su povezani sa umom. Ako uzmete fizičke odnose kao stvarne, nikada nećete razumeti istinu. Kažete, “Ja sam Ramaja”. To je naziv dat telu. Treba da kažete sa čvrstim uverenjem: “Ja sam ja”. Međutim, kada sebe nazivate Ramaja, onda treba da postupate u skladu sa svojim imenom. Kada razumete svoju realnost, doživećete večno blaženstvo. Ovde su se okupili mnogi studenti. Ali ne uče svi isti predmet. Odabrali ste različite dodiplomske i postdiplomske studije. Treba da razumete svrhu obrazovanja. Danas mnogi studenti žele da, po svršetku studija, odu u inostranstvo. Zaboravljaju na samu svrhu obrazovanja, zaljubljeni u privlačnosti sveta.

Čovek treba da bude privržen Bogu sa jednousmerenom pažnjom. Vera treba da vam bude potpuna i bezuslovna. Ako vam je vera nepostojana, ‘sa skokovima i padovima’, postaćete zbunjeni i nemirni. Obuzdajte svoje želje. Bezgranične želje će vas odvući daleko od Božanstva. Poništavanje želja će vas dovesti do principa jedinstva. Treba da razvijete vrline i vodite dobar život. Shvatite svrhu obrazovanja i postupajte u skladu sa njom. Tek će tada vaše rođenje u ljudskom telu dobiti smisao. Jedna električna sijalica može pružiti svetlost mnogima. Slično tome, srce ispunjeno ljubavlju može uneti svetlost u mnoge živote.Obrazovani svet ne treba s visine da gleda na neobrazovani. Ako su zaista obrazovani, oni će se prema svima odnositi podjednako i razviti jedinstvo. Ljubav je osnova jedinstva. Bez ljubavi, neizbežno će razlike izbiti u prvi plan.

Studenti!

Pošto ste se pridružili našoj obrazovnoj ustanovi, ako samo požnjete znanje a ne razvijete u sebi vrline, mi nećemo biti zadovoljni. Treba da razvijete čistotu, u sebi i oko sebe. Tek tada možete zaraditi dobro ime u društvu. Ljudi će vas hvaliti rečima: “Taj i taj je dobar dečko, vodi svoja posla i ne upliće se u nepotrebne aktivnosti”. Takve dobre osobe mogu dovesti do preobražaja društva. Kao studenti, treba da se držite koda ponašanja propisanog za brahmačarije. Nasuprot tome, ako se predate ćudima svog uma, i ponašate se razuzdano, ljudi će vas nazvati grubijanom i larmadžijom. Kada vam budu dobre misli, reči i dela, svi će vas visoko ceniti.

Utelovljenja Ljubavi!

Ljubav je u svemu i u svima. Niko u ovom svetu nije bez ljubavi. Razvijte u sebi ljubav. Pustite ljude da govore šta hoće. Nemojte da vas uznemirava prigovaranje. Ako vas neko glasno kritikuje, to ode u ništa, a ako kritikuje iznutra, onda će se to odraziti jedino na njega. Ne dozvolite ni da vas uzdigne pohvala niti da vas porazi pokuda. Ako želite da dosegnete Boga, treba da postoji sklad između onog što mislite, govorite i činite. Kaže se: Manasjekam vačasjekam, karmanjekam mahatmanam, manasjanjath vačasjanjath, karmanjanjath duratmanam (Plemeniti su oni čije su misli, reči i dela u savršenom skladu; oni kojima nedostaje taj sklad su zli). Nije dovoljno ako dobro vladate jezikom i rečito govorite o Božanstvu. Treba još i da sprovedete u delo to što govorite i iskusite božanskost. Možete biti u stanju da ljude privučite moćnim govorom, ali od kakve je to koristi ako svoje reči ne prevedete u delo.

Kada je rođen Isus, tri kralja Arabije došli su da vide dete. Kada su ugledali njegov božanski sjaj, prvi kralj je uzviknuo: “On je Božji glasnik”. Drugi kralj je rekao, “On je Božji sin”. Treći kralj je proglasio,“On je zaista Bog sam”.

Sve tri tvrdnje su tačne. Nikada nemojte misliti da se razlikujete  od Boga. Treba da prevaziđete dualnost i shvatite jednotu uz pomoć božanstvenosti. Šta god da se desi, nikada ne skrećite sa staze jedinstva. Vera treba da vam bude postojana. Čvrsto ustoličite ova učenja u svom srcu i sprovodite ih u delo u svakodnevnom životu.  Čak i kad se vratite u svoje sobe, promišljajte o ovom što ste ovde čuli.

Uz molitvu sve možete postići u životu. Želim da se molite. Želim da budete jedinstveni kao braća i zaradite dobar glas. Tek tada će svrha osnivanja ovdašnjih koledža biti ispunjena. Uvek sam sa vama, u vama, iznad vas i oko vas. Potrudite se da ulijete takvu veru i svojim bližnjima. To će me učiniti veoma srećnim.

Danas je Sankranti, koji obeležava početak Utarajane, povoljno i sveto vreme. Barem od danas, razvijte u sebi plemenita osećanja. Sledite svetu stazu. Tada će vam budućnost sigurno biti sveta i sigurna.  Nadam se da vas nisam izložio neudobnosti govoreći ovako dugo. Kada vas sve ovako vidim, srce mi se ispuni anandom (blaženstvom). Sreća je u jedinstvu s Bogom. Zato neprestano kontemplirajte o Bogu. Nikada ne dopustite da vas obuzme strepnja, i da mislite: “Približavaju se ispiti. Kako li ću to pregurati?” Ne dozvolite očaju i malodušnosti da vas obuzmu zbog takvog negativnog stava. Uzdajte se u Boga.  Vršite svoju dužnost i sa svakom situacijom se suočite hrabro. Tada će sigurno i rezultat biti dobar. Ljubav je sve. Ljubav je Bog. Živite u ljubavi.

(Bagavan je zaključio svoj govor bađanom, “Hari Bađan Bina Sukha Šanti Nahin...”)