Mahašivaratri 2003

Poruka blagdana Mahašivaratri (Šivaratri sandeša)
Božanski govor koji je Bhagavan Šri Satja Sai Baba održao 1. marta 2003. godine u Prašanti Nilajamu 


Duhovni tragatelji, bez obzira na to jeste li se odrekli sveta ili ste porodični ljudi, jeste li vezani za svet ili niste, obavljate li neke delatnosti ili ne, kad shvatite da je isti princip Atmana u vama kao i u drugima, uvek ćete moći doživeti Boga i uživati u Njegovom društvu, u sva tri vremenska razdoblja. (stihovi na sanskritu)

Poklonici moraju spoznati jedinstvo principa  atmana koji je prisutan u svim bićima. Da bi se razumeo ovaj jedinstveni princip društvo dobrih (satsanga) je važno. Društvo dobrih ne znači druženje s dobrim ljudima, poklonicima ili duhovnim tragateljima. Sat označava ono što je nepromenljivo u sva tri vremenska razdoblja, a to je princip atmana. Kada se spoje sat i čit, daju blaženstvo, anandaSatčidananda je pravi oblik atmana. Ono je transcendentna istina. Da biste shvatili tu istinu, morate vežbati tri mantre. To su bhadram truvantu, bhadram sruvantu i bhadram kurvantu. Ako vežbate ova tri principa, nema potrebe od potrage za Bogom.
Bhadram truvantu znači: "Ja nisam drugačiji od atmana." Na ovom svetu nema drugog entiteta sem atmana. Bhadram sruvantu znači: "Ja ne čujem ništa drugo." Bhadram kurvantu znači: "Ja ne treba da obavljam nikakvu sadhanu."


Kad prepoznate jednotu principa atmana, kako možete da osećate potrebu za bilo kakvom sadhanom? Svaki zvuk koji čujete samo je odjek principa atmana. Onaj ko to jednom spozna neće slušati više ništa drugo do tog odjeka. 
Bog je suština svakog delovanja. Bhadram truvantubhadram sruvantu i bhadram kurvantu znači da su božanski daršan, božanski razgovor i božanska delovanja utelovljeni jedino u Bogu. Pravo društvo dobrih je ako si uvek u društvu sa Bogom. Bog je jedan, na Njega misli kao na sat. "Istina je jedna, ali mudri je ljudi zovu raznim imenima (ekam sat viprah bahudha vadanti)."
Ono koje je nepromenljivo u sva tri vremenska razdoblja, to je sat. Treba da živite u društvu Jednoga koji je nepromenljiv, čiji je um postojan, a vizija nepokolebljiva. Vaše misli, reči i dela moraju biti utemeljeni i sveti. 


Ali zbog uticaja razdoblja kali, mladi danas smatraju da je kontrolisanje sopstvenih misli, reči i dela težak zadatak. Oni nemaju čvrstu viziju, ne drže se zadane reči, njihove aktivnosti nisu u skladu s njihovim mislima i rečima.
Oni čije su misli, reči i dela u potpunom skladu su plemeniti. Doživeti jednotu Sopstva pravo je dobro društvo. Atman je samo jedan, On privlači ceo svet. Šta je priroda (prakrti)? Ona se sastoji od predmeta koji čoveka obmanjuju. Svi su predmeti u prirodi prolazni. Ne možete naći ništa što je trajno. Oni privlače čoveka i obmanjuju ga. Predmeti koji su nestalni u prirodi, pružiće vam samo trenutnu sreću. Vede govore o principu Božjeg poretka 'ritam'. On simbolizuje istinu koja je nepromenljiva. Svi svetovno podložno je promeni. Kad postignete ovaj 'ritam', bićete u stanju da razumete nepromenljivu i večnu božanskost.


Možda ćete postaviti pitanje: Kako mogu da zadobijem viziju Boga? O, vi blesani! Boga ne treba tražiti. Šta god da vidite, to je On. Njime je prožeto sve. Vi ga ne možete videti jer ste obmanjeni spoljašnjim. Pašjati ili pašuhu "Životinja je u stanju da vidi samo ono što je spolja." Šta god vidite ili doživite, sve je samo manifestacija Boga.
Zapravo, vi sami ste Bog. Zato Vede podstiču čoveka da neguje veru da je on Bog, i da nema drugog Boga. Imena i likovi su različiti, ali Bog je jedan." I uistinu, sve ovo je Bog (sarvam khalvidam brahma)." Treba da razumete ovo božansko jedinstvo. U očiglednoj različitosti postoji i golemo jedinstvo. Satsanga znači doživeti to jedinstvo.
Danas ljudi misle da satsanga znači skup duhovnih tragatelja. Ljudi se pridružuju ovakvim skupovima i misle da su u društvu dobrih. Ali to nije društvo dobrih u pravom smislu reči jer ljudi za koje mislite da su dobri, mogu postati i loši. Oni se menjaju.
Kako bi mogla takva kratkotrajna veza pružiti sreću? To je nemoguće. Sve do dan danas ljudi nisu razumeli pravo značenje satsanga. "Reci mi s kim se družiš pa ću ti reći ko si." Kad ste okruženi prolaznim stvarima i rezultati su takođe kratkotrajni. Negujte prijateljstvo s Bogom koji je jedini istinski i večan.


Bog je prisutan u vama, ne možete Ga pronaći izvan vas. Spoljašnji svet je podložan promeni. Svet nije ništa drugo nego kombinacija materije. Sve u ovom svetu je prolazno, ništa nije trajno. Sve vidljivo na svetu je nestvarno. Samo nevidljivi princip atmana je istinski i večan.
Ako postavite pitanje: "Gdje je Bog?", neki ljudi će reći: "On je u meni" pokazujući na svoje telo. Ali telo nije trajno. Zato to nije tačan odgovor. (Svami uzima ružu.) Kad kažem da  se ruža nalazi u mojoj ruci, cvet je manji od mene. Isto tako, kad kažete da je Bog u vama, vi ste veći od Boga! Zapravo, ceo svet se nalazi u Božjim rukama! Zato nije ispravno reći da je Bog u vama. Vi ste u Bogu. Sve je u Bogu. Sam svet je Božja manifestacija. To je transcendentna istina. To je nepromenljiva istina. Reč Šiva simbolizuje istinu. Ova istina ne odgovara vašem telu već nepromenjivoj i večnoj istini, sat. Danas se ljudi povode za fizičkim i svetovnim značenjima. Time kvare svoj um.
Čovekov život se može uporediti s drvetom. Ljubomora (asuya) i ego (ahamkara) nalikuju nametnicima koji razaraju drvo života. Onog dana kad se čovek oslobodi tih nametnika, on može postati istinsko ljudsko biće. Morate spoznati princip večne i nepromenjive istine. Naš Narasimhamurthi, jedan od mojih prethodnih govornika, rekao je da Bog postoji u liku principa atmana. Kako čovek može videti atmanaAtman nema lik. Kako čovek može videti ono što je bezoblično?


Blaženstvo je oblik atmana. Ono je prisutno u svakome. Čovek je utelovljenje blaženstva (ananda). Ali on ne može doživeti blaženstvo jer ga obmanjuju materijalni predmeti. Ne težite za materijalnim posedima. Koliko dugo oni traju? Uzmite za primer ovaj cvet. Sada izgleda svež, ali sutra će uvenuti. Tako se i svi predmeti moraju vremenom promeniti. Atman je trajan, blaženstvo je trajno. Ono se može samo iskusiti, ne može se izraziti rečima. Niko ne može objasniti prirodu blaženstva, ono se može razumeti jedino iskustvom.
Kao što sam vam i pre govorio, vaša vizija (dršti), vaš sluh (šravana) i delovanje (karma), moraju biti postojano usredsređeni na atmana. Tada ćete neprestano doživljavati istinsko (nijnanda), večno (nitjananda) i nedvojno blaženstvo (advaitananda).


Ljudi neko vreme meditiraju, a onda počnu da plaču od radosti. Kažu da su doživeli blaženstvo. Ali to je samo njihova uobrazilja. Blaženstvo nije nešto što dođe i ode. Ono je trajno. Treba da ga doživljavate u bilo kom stanju, bilo da ste budni, sanjate ili ste u dubokom snu.
Utelovljenja ljubavi, već od mladosti nastojte da postignete ovo blaženstvo atmana. To mora biti vaše jedini zadatak. Tu moraju biti usmerene vaše misli, reči i dela. To se može nazvati istinski satsang. Svetovna iskustva, bez obzira koliko dugo u njima čovek uživa, ne mogu vam pružiti večno blaženstvo. Njega možete doživeti samo u društvu s Bogom. Sve svetovne aktivnosti i iskustva se menjaju. Samo atman ostaje nepromenjen. Ovo odgovara sanskritskom pojmu 'ritam'. Da biste doživeli taj večni princip, morate napustiti vezanost za telo i shvatiti istinu da je atman u vama, isti atman kao i u drugima. Kao što ista električna struja teče u različitim sijalicama, isti atman prisutan je u svim bićima (ekatma sarva bhutantaratman). Ali danas čovek nije tako širokogrud.


Da biste doživeli božanskost, koja je pravi oblik ljubavi, morate postati samo utelovljenje ljubavi. Božanskost i ljubav nisu odvojeni. Budući da je čovek obdaren takvim božanskim principom, kaže se da je najteže roditi se kao ljudsko biće. 
Danas se čovek ne pita koji je cilj života. Umesto da pokuša da to spozna, on se brine za svoj svetovni život. I životinje i insekti se brinu za svoje svetovno postojanje. Nije važno poznavati tajnu života, već svrhu života. To je vrlo bitno. Cilj našeg života je istina koju simbolizuje princip atmana. Umesto da istražuje cilj života, čovek pokušava da dozna tajnu života. To je uzaludan napor. Nećete to doznati bez obzira koliko se puta rodili. Usredsredite se na cilj i ne brinite se za život.


Adi Šankara je pevao:
"O, Gospode, uhvaćen sam u ovaj ciklus rađanja i umiranja. Stalno ispočetka doživljavam agoniju boravka u majčinoj utrobi. Vrlo je teško preći okean svetovnog života. Molim Te, povedi me preko tog okeana i daruj mi oslobođenje."
Neprestano se rađate da biste videli, radili i iskusili ono što ste već videli, radili i iskusili. Morate spoznati da ste se rodili zato da se više ne rađate. Morate to doživeti i tada će vaš život pronaći svoje ispunjenje. To je večni princip atmana. Kad jednom doživite atmana, ne trebate doživeti više ništa.


Danas ste se okupili u velikom broju. Svaki od vas ima drugačiji lik i ponašanje. Ali sjaj atmana koji blista u svima vama je isti. Kad je upaljena sijalica, možete sesti i napisati svoje zadatke. Neko drugi može napisati rezultat sa pogrešnim rešenjem, a neko može napisati pismo sa lošim namerama. Bez obzira na to šta čovek radi, to ne deluje na samo svetlo koje sija. Ono je tu samo kao svedok. Tako i atman ostaje večiti svedok svega što čovek radi. Spoljašnje aktivnosti podložne su promeni, ali večna istina atmana ostaje ista u svim vremenima.
Bog je jedan, cilj je jedan. To je iskazano u sledećoj izjavi: "Ja sam u svetlosti, svetlost je u meni, ja sam svetlost." Ovde reč "ja" simbolizuje ljubav i odanost, a svetlost je mudrost. Kad kažete "Ja sam u svetlosti", to znači da je posvećenost sadržana u mudrosti. Izjava "Svetlost je u meni", odražava da je istina mudrosti sadržana u odanosti. Svetlost i ljubav – morate razumeti jedinstvo toga dvoga. Posvećenost je bitan preduslov da se sazna stvarnost. Sve više negujte ljubav i na kraju je transformišite u mudrost. Nemojte slediti kolebljivosti uma. Bez obzira šta se dogodi, vaša vizija mora biti čvrsto usmerena na atmana. S takvom jednousmerenom odanošću, drevni mudraci i videoci obavljali su pokoru i doživljavali blaženstvo.


Danas ljudi pevaju mantre i mole se Bogu. To čine zbog svoga mentalnog zadovoljstva. Žele da postignu mir. No, takvim delatnostima ne postižu mir već samo krhotine mira. Brojanica ima 108 zrnaca, ali nit koja ih drži zajedno je jedna. Ona simbolizuje Boga.
Bog je poput magneta koji privlači ceo svet. Na nekim mestima ta moć privlačnosti je maksimalna, nešto što je vrlo posebno. Evo primera. Mnogo vas se okupilo ovde. Ko vam je poslao pozivnicu? Božanski magnet vas je ovamo privukao. Taj magnet ne postoji samo ovde, već je svuda. Ovde, onde, posvuda! Bog je prisutan u obliku atmana. Ovde možete doživeti snagu božanske privlačnosti. Takva moć ne može se steći jednostavnim traženjem. Ona se može postići jedino ljubavlju. Ljubav je nešto što poteče iz izvora, ne može se dobiti na silu. Svetovno znanje možete steći, ali ljubav mora poteći iz vas na prirodan način. Ljubav je Bog. Samo ljubav vam može pružiti pravu mudrost, a mudrost vodi oslobođenju.


Svetovno znanje povezano je s raznovidnošću. Ljubav vam omogućuje da vidite jedinstvo u razlikama. Zato negujte ljubav i razumijte temeljnu istinu da je isto Sopstvo prisutno u svima. Razni ljudi jedu različita jela da bi zadovoljili svoju glad. Hrana je drugačija, ali glad je ista. Morate razumeti to jedinstvo. Svako od vas može poduzimati drugačiju sadhanu. Bez obzira na to kakva je, mora se izvoditi s osećajem za atmana.
Potrudite se da razumete princip jednote. Samo to je prava sadhana. Princip ljubavi u vama mora biti postojan. Međutim, ljubav u današnjoj mladeži je kolebljiva. Jednog dana je sveta, a već drugog dana nije. Takva se ljubav ne može nazvati istinskom odanošću. 
Bog je jedan (ekam sat). Vi ste u svetlosti, a svetlost je u vama. Imajte to na umu. Naposletku ćete shvatiti ko ste. Ako želite da razumete princip atmana, ne smete ustupati pred različitostima. Sve što vidite i čujete na ovom svetu samo su refleksije, reakcije i odjeci. Stvarnost je u vama.


Vidim ovde mnogo studenata. Odakle su oni? Oni su moja refleksija. Inače ih ne bih video. Tako je i svaka osoba i svaki predmet vaša vlastita refleksija. Život je poput okeana s talasima jedinstva (samjoga) i odvojenosti (vijoga). Ovu dvojnost morate posmatrati s ravnodušnošću. Princip atmana je iznad jedinstva i odvojenosti. Za mene ne postoji ni jedno ni drugo. Odvojenost postoji samo onda ako postoji i jedinstvo. Ali i jedno i drugo je samo vaša uobrazilja. Kako biste spoznali princip atmana, morate se osloboditi takve uobrazilje i negovati veru da je Bog jedan. On je jedan, a ne dva. Nepromenljiv je, ostaje uvek isti, u svim stanjima postojanja. Družite se s dobrim društvom da biste saznali tu istinu.
Ovo telo je ekstremitet zajednice (angamu). U ovoj zajednici (angami) postoji još i skup atributa (sangamu), kao što u zajednici postoji i individualna duša (jangamu u sangami), a paramatman (lingamu) postoji u toj individualnoj duši (jangami). Znači linga je atman, sam naš životni princip. Zato se smatra da atman ima oblik linge.


Linga nema ni početka ni kraja, nema ni glave ni nogu. Zato, kad je poštujete, možete je zamišljati kako god želite. Atman ima ime, ali ne i neki poseban lik. Blaženstvo je njegov istinski lik. Ono je prisutno u svima nama. Kad težite za spoljašnjom srećom gubite svoje unutarnje blaženstvo.
Danas je poseban dan, šivaratri. Što znači Šiva? Ta reč označava povoljno. Bog je utelovljenje istine (satja), povoljnost (šiva) i lepote (sundara). Sve što vidite, čujete i doživite, ponudite Bogu.


"Tridalam Trigunakaram Trinetramča Trijajudham;
Triđanma Papa Samharam Eka Bilvam Sivarpanam."
Ponudite trolisnu bilvu gospodu Šivi, Trooki Gospod u ruci ima trozubac koji razara grehe triju života.


Na temelju sopstvene mašte, ljudi preduzimaju razne sadhane i razne načine poštovanja Boga. Bez obzira na sadhanu ne treba odustati od odluke. Neka vaša pažnja bude jednousmerena. Slušajte samo princip jednote, ponudite svoja delovanja Bogu. Delovanje je vaša dužnost, za plod se ne brinite. Šta god radite, činite to sa željom da zadovoljite Boga. Tada nećete zgrešiti. Nema lakšeg puta da doživite princip atmana. Ljudi danas slede razna učenja, a nevolje su u porastu. Takva zabluda dovodi do zbunjenosti. A vi gubite vezu koja vas povezuje s Bogom. To je rezultat ove zablude. Zapravo, vi sâmi ste Bog. Ja sam Bog, on je Bog. Sve je Bog. Da biste razumeli tu istinu, morate se uzdići s ljudskog na božanski nivo. Morate spoznati princip sat, glavno jedinstvo u različitosti.


Nemojte praviti razlike na temelju lika (akara). Doživite blaženstvo! Treba da doživite blaženstvo jer ste u društvu s Bogom. Bog je vaše pravo vlasništvo. Kad doživite blaženstvo postajete sam Bog. Ostavite različitosti. Svi su u Bogu. Imajte na umu to jedinstvo. Budući da ste studenti, nastavite svoje studije. Svo vaše studiranje događa se na fizičkom nivou. Uz svoje studije kontemplirajte o principu jednote na mentalnom nivou.
Alah, Isus, Rama, Krišna, --- imena su različita, ali Bog je jedan. Verujte nepokolebljivo u jedinstvo Boga. Preduzmite takvu sadhanu koja će vam omogućiti da shvatite nepromenljiv i večan princip istine. Ako pridajete razna imena i likove Bogu, nećete moći da spoznate istinu. Imena i likovi su podložni promenama. Ko je bio Rama? Bio je sin Dašarathe. Ko je bio Krišna? On je bio sin Jašode. Na taj način sećate se samo njihovih fizičkih odnosa. Kad poštujete Boga bez svojstava, ne javlja se pitanje nikakvog posebnog imena ili lika. Nema nikakvih razlika. Ko je majka Božja? Zapravo, On je majka svima. Danas postoje razlike jer pridajete Bogu razna imena i likove, i zamišljate fizičke odnose.

Ceo svet je prožet Bogom. Bog je stanovnik u svim bićima (ìšvara sarva bhutanam). Kad kontemplirate o ta dva blizna principa, možete vizualizovati jedinstvo u čovečanstvu. Tada će postojati blizak odnos među ljudima. Kad pomislite na božanskost, neće se javiti nikakve razlike ni teškoće. Teškoće dođu i prođu poput prolaznih oblaka. Ne morate se brinuti o njima. Neka vaša vizija bude usmerena na Sunce. Katkad oblaci prekriju Sunce. Tada se zbog toga ne brinite, imate strpljenja. Kad se oblaci odmaknu, opet vidite Sunce. Na isti način, oblaci svetovnih zabluda prekrivaju atmana. U takvim prilikama ne smete dopustiti da se vaš um pokoleba. Strpite se. "Oblaci" će nestati, a "Sunce" će se pojaviti.
Utelovljenja božanskog atmana, neke vaše misli su slične oblacima. Ne dopustite da vas one prekriju. Nemojte se obazirati na svaku sitnicu, to će vas uništiti. Uzdignite se na nivo Boga, ne spuštajte se na nivo demona. Da biste se uzdigli do Božjeg nivoa, bitno je društvo dobrih. Jedna misao, jedna vizija, jedno delo. To troje treba ujediniti.


Šivaratri se slavi da bi se spoznala jednota čoveka i Boga. Kad danas budete pevali bhađane imaćete samo jednu misao. Doživećete blaženstvo bhađana. To je blaženstvo jednote. Zašto se preporučuje da pevate bhađane celu noć? Jer oni kontrolišu um i usredsređuju ga na Boga. Neki ljudi raspravljaju o svetovnim stvarima čak i dok pevaju bhađane. Izbegavajte blizinu takvih ljudi.

"Tjađa Durđana Samsargam;
Bhađa Sadhu Samagamam;
Kuru Punjam Ahorathram."
Napustite loše društvo, pridružite se dobrom društvu, danju i noću činite dobra dela.


Neprestano morate misliti na princip atmana. Vaši roditelji će možda pokušati da vam govore o svetovnim stvarima. Možda im nedostaje razlučivanje. Zašto da slušate takve stvari kad dobro znate da su sasvim beskorisne? Neka govore šta hoće. Vi ne odustajte od svog izabranog puta. Uverite svoju majku rečima: "Majko, ti imaš sopstvene sklonosti i naklonosti, a ja imam svoje. Ti si moja majka, a ja sam tvoj sin. Ipak su naše misli i osećaji različiti. S obzirom da sam tvoj sin, služiću te i biću ti zahvalan. Ali ne mogu da odustanem od puta istine." 
Noćas će izroniti lingalingodbhava. Ovu lingu sam materijalizovao na molbu B. N. Narasimhamurthija. Ali i druga linga će izroniti iz mene. Na taj način mogu stvoriti bezbrojne linge. Sve je u mojoj ruci. Linge koje nastaju iz moje ruke, ili izlaze iz moje utrobe kroz usta, sve su one iste. Kuda god pogledate, sve je princip atmana. Shvatite to jedinstvo.
Uz svoje svetovno obrazovanje, negujte osećanje za atmana. Kad razvijete takav osećaj, loše osobine kao što su mržnja, ljubomora i druge, neće se pojaviti u vašoj blizini. Neće vas uznemiravati ni bol ni patnja. Bićete u stanju ne-dualnosti, a to je pravo blaženstvo. 

Usredsredite svoj um na Boga, sledite Njegove zapovesti. To će vam spasiti život. Sada možete početi s pevanjem bhađana.
(Bhagavan je završio Svoj božanski govor bhađanom "Satjam gnjanam anantam brahma…")