Ati Rudra

9. avgust 2006. -početak jagnje-

Od dana kada su ljudi postali opijeni čarima engleskog jezika,
počelo je da opada znanje i poznavanje sopstvenog jezika i religije.
Kada su znanje i poznavanje sopstvenog jezika i kulture počeli da opadaju,
izgubila se i predstava o sopstvenoj kulturi.
Kada je nestala predstava o sopstvenoj kulturi, na zemlji je počela da slabi ispravnost.
Kada je ispravnost počela da slabi i nestaje sa zemlje,
uzvišeno mesto Barata je poljuljano.
O, Baratijci! Otvorite oči i probudite se, barem sada.
O, čoveče plemenitih osobina!
Mogu li te ubediti i objasniti ti da od ovoga višeg nema?
Savitri, koja je preminulog muža povratila u život,
nije li bila čestita žena Barata?
Čandramati, koja je snagom istine ugasila podivljali plamen,
nije li bila čestita žena Barata?
Sita, koja je radi utvrđivanja svoje čednosti, zagazila u vatru i izašla neoprljena,
nije li rođena u velikoj zemlji Barata?
Ova velika zemlja okružena je okeanom satvičkih svojstava.
Barat đati blista čednošću i čistotom. Barat je izuzetno 
plodna zemlja plemenitih osećanja.
Nije li istina da je ova velika zemlja Barata učitelj sveta?
(teluški stihovi)

Ima li još neke zemlje na svetu gde je čestita žena povratila muža iz mrtvih? U ovoj svetoj zemlji Barata rođene su mnoge takve čestite žene. U Ramajani je demonski kralj Ravana oteo Situ, Raminu čestitu ženu, i držao je u zarobljeništvu pod stablom drveta u Ašokavani na Lanki, koje su čuvali demoni. Svakodnevno je pokušavao da je namami da mu dođe u zagrljaj. Ali za svih 10 meseci koliko je Sita bila zarobljena na Lanci, nije ni jednom čak ni podigla pogled da ga pogleda u lice. Tako je bila čista i čestita. Zemlja Barat je poput učitelja svim zemljama sveta. Iako nisu svi muškarci u ovoj zemlji ispunjeni visokim i plemenitim osećajima, ovde je sasvim sigurno svaka žena čestita, istinoljubiva i ispravna. Čak i kada im se muževi vrate kućama, žene Barata ih pokorno pozdravljaju. Gde bi se drugo inkarnirao Gospod Šiva, osim u ovoj svetoj zemlji Barata?

Da bi se Bog manifestovao, nije dovoljno samo ritualno ga obožavati, izvoditi vrate, ili obrede poput jagnne. Jedino zahvaljujući čistoti srca i plemenitim osobinama može se zadobiti viđenje Boga. Sve u svetu stvorio je svemogući i sveprisutni Gospod, koji je tvorac, održavalac i razoritelj univerzuma. Svaki predmet u ovom univerzumu Božji je dar. Bog je neodvojivi deo svakog predmeta i svega što postoji. Kaže se: „Išvara sarva butanam“ (Bog obitava u svim bićima) i „Isavasa idam sarvam“ (Ceo univerzum je prožet Bogom). Stoga, sve na šta naiđete treba da smatrate Božanskim. Ljudi kažu da je ovo tkanina (pokazuje maramicu). A nije baš tako. To je tkanina napravljena tkanjem više končanih niti. Ali, ni to nije tačan opis. To je manifestacija pamuka. Iz pamuka su nastale niti, a one su tkanjem spojene u ovu tkaninu.

Koja je priroda Božanskog? Nirgunam, niranđanam, sanatana niketanam, nitja, sudha, budha, mukta, nirmala svarupinam (Bog je bez svojstava, čist, konačno utočište, večan, neuprljan, prosvetljen, slobodan i utelovljenje svetosti). Božanstvu su različiti ljudi pridavali različita imena, ali Bog je iznad imena i oblika. On je sva imena i svi oblici. On je sveprožimajući. Zbog toga ga opisuju kao Sarvatah parimadam tat sarvathokši siromukham, sarvatah sruthimaloke sarvamavruthja tišthati (rukama, nogama, očima, glavom, ustima i ušima prožimajući sve, On prožima ceo univerzum). Vi se toliko brinete zbog ljudskog tela. Ali, ono je poput vodenog mehurića. Um je ’klupko misli’. Zbog toga ne treba da živite život oslanjajući se u potpunosti na telo ili um. Nema sumnje da je ljudsko telo dar Božji. U stvari, mi smo i rođeni da bismo ponudili sve što nam je Bog dao, samom Bogu.

Gospod Krišna u Bagavad Giti je izjavio Mamaivamšo đivaloke đivabhuta sanathana (večna atma u svim bićima deo je Mog bića). Krišna je rekao: Svi ste vi Moja amsa. Otuda vi niste samo ljudska bića. Ime koje ste dobili u ovom objektivnom svetu dali su vam roditelji. U stvari, u času rođenja niste imali ime! Ljudsko je povezano sa Božanskim, koje je čisto i sveto. Bog se inkarnira s vremena na vreme samo da bi negovao takvu svetu prirodu. Kad god ispravnost oslabi, Bog se inkarnira da bi zaštitio darmu i održao svoje obećanje:
Jada jada hi dharmasja glanir bhavati Bharata,
Abhjuthanamadharmasja tadatmanam sruamđaham.
(Kada darma opadne, a adarma se uzdigne, Ja se inkarniram kako bih uspostavio darmu).

U današnjem svetu je ispravnost oslabila, a istina pala u zaborav. Ceo svet je ispunjen nepravdom, nedisciplinom i lošim ponašanjem. U tako haotičnom stanju, vera u Boga jedini je trajan lek. Istina je jedino pribežište, jer je istina Bog. Ljubav je Bog, živite u Ljubavi. Bez ljubavi se ne može živeti. Zbog toga čovek mora voleti Boga da bi od Njega primio dar Ljubavi. Bog se može dosegnuti jedino putem Ljubavi.

Kao što je rekao pandit koji je upravo govorio, Ati rudra maha jagnja se sastoji iz mnogih namaka i čamaka. One održavaju ljudski život. Odakle dolazi ta sila? Namake i čamake su uzete iz Krišna Jađur Vede. To je sveobuhvatna Veda, iz koje su nastale sve ostale Vede, Šastre (sveti spisi), Itihasi (drevne legende) i Purane. Nažalost, zbog lošeg čuvanja, Vede su izgubile svoj istaknuti položaj. Ljudi koji ozbiljno proučavaju Vede i pevaju mantre sadržane u njima danas su postali retkost. Redovno proučavanje Veda i sprovođenje u delo vedskih naloga donose sve oblike bogatstva ljudskim bićima. U Vedama su sadržani temeljni principi koji rukovode ljudskim životom i sudbinama. Vede su Božji dar za dobrobit celog čovečanstva. Vede ne prave nikakvu razliku na osnovu religije, kaste, nacionalnosti, i sl. Vedske mantre mogu ponavljati svi. (Tada je Svami pozvao dva dečaka iz inostranstva koji studiraju u Prašanti Nilajamu i rekao im da recituju Šri Šuktam).  
Svamijeva je želja da se Vede prošire po svim zemljama, kako bi svako ljudsko biće, bez obzira na religiju, kastu ili nacionalnost kojoj pripada, naučilo Vede i pevalo ih. Prekjuče su u Putaparti došli neki ljudi iz Irana i Iraka. Poklonici iz Irana su još uvek ovde. Trudimo se da Vedama naučimo sve ljude. Vede uklanjaju sve vrste tuge. Jagnja koja se sada izvodi razlikuje se od rituala kao što su Putra kamešti jaga ili Asvameda jaga. Ona je za dobrobit celog čovečanstva. Nekoliko srećnih ljudi uči Vede i promoviše ih. Ali, na žalost, mnogi ljudi se ne trude da nauče Vede, iako su ih proučavali. Danas svi studenti u Šri Satja Sai obrazovnim ustanovama uče Vede. Kao uvod u učenje Veda, potrebno je usvojiti znanje sanskrita, jezika Veda.

Danas ljudi u svim zemljama nastoje da nauče Vede, naročito Rig Vedu. Osim nje, uče i Jađur Vedu, Sama Vedu i Atarvana Vedu. Vinaj Kumar je postavljen za voditelja mladih u državi Karnataka. Njemu je poveren zadatak da okupi sve mlade u Kartnataki i podstakne ih da nauče Vede i šire njihovu poruku. Slično tome, postavljeni su voditelji mladih i u drugim indijskim državama, kao što su Andra, Kerala, itd. I ne samo to, i u svim zemljama sveta u Satja Sai organizaciji su postavljeni voditelji mladih za promovisanje Veda i vedskog pevanja.

Vede ne treba zanemariti. U njima je sadržana tajna čitavog stvaranja. One objašnjavaju cilj i svrhu ljudskog života. Sve u vezi sa stvaranjem, održavanjem i razaranjem univerzuma sadržano je u Vedama. Brahmačarija (ona koji živi u celibatu), grihasta (kućedomaćin), vanaprasta (isposnik) i sanijasin (onaj koji se odriče) asrame nalaze koren u Vedama. Ljudi sada mogu da shvate slavu Veda. Gde god da idete, čak i u selima, videćete žene kako pevaju vedske mantre. Možda se telo žena i muškaraca razlikuje ali, što se tiče učenja Veda, tu nema razlike. Vede su izuzetno svete. Naročito je deo Ati rudra važan. ’Rudram’ se obično shvata kao sinonim za Gospoda Šivu. U stvari, to je suština svih Veda, Rig, Jađur, Sama i Atarvana vede. Još jedna bitna osobina dela Rudram je ekatva(jednota) između dva dela, naime namake i čamake. Namaka naglašava aspekat nevezanosti, dok čamaka naglašava aspekt želje. Ali, suština oba aspekta je jedna. Šta treba odbaciti a šta želeti? Zlo treba odbaciti, a dobro želeti. A oboje su od suštinske važnosti. Dok namaka naglašava virakti (nevezanost), čamaka govori o željama za ovim i onim.

Ljudi obično misle da je napuštanje porodičnog života, kuće, zemlje i drugih oblika bogatstva tjaga (žrtva). Ali, to uopšte nije nikakva žrtva! To je lako uraditi. Ono što se traži je staviti na žrtveni oltar želje koje iz toga proizilaze. Čovek mora da shvati svrhu ljudskog života. Nismo rođeni samo da bismo jeli, pili i veselili se. Ljudski život nam je dat da bismo pomogli svojim bližnjima. Uvek pomozi, nikad ne povredi. Nikome ne treba da naudimo. Ne treba da govorimo oštre reči. U stvari su nam takve plemenite osobine urođene.

Ljudsko telo je pančabutika (sačinjeno od pet elemenata, zemlje, vode, vatre, vazduha i etra). Sastoji se iz pančedrija (pet čula) koje žude za ispunjavanjem želja. Međutim, u samoj srži naše ličnosti skrivaju se i izvesne vrednosti poput satje (istine), darme (ispravnosti), šantija (mira), preme (ljubavi) i ahimse (nenasilnosti). Potrebno ih je iznedriti i ispoljiti u svakodnevnom životu. Ovaj proces se naziva ’edukare’(educare). Danas se znanje koje se usvaja izučavanjem knjiga naziva ’edukacija’. A to nije pravo obrazovanje koje nam je potrebno. Pravo obrazovanje je ’edukare’, putem koga se plemenite osobine koje su nam urođene ispoljavaju u našem svakodnevnom životu. To se može postići sopstvenim naporom, i nije potrebno da nas neko spolja hrani na kašičicu.
Tako čovek može voditi svet život. To se može postići jedino božanskom milošću, a ne ni na kakav drugi način. To je u skladu sa izrekom Sarvada sarva kalešu sarvathara Hari činthanam (Čovek mora neprestano da kontemplira o Bogu. To je istinska privrženost). Ukrasi su mnogi, zlatno je jedno, krave su različitih boja, a mleko je jedno.

Božanstvo je jedno, kako god ga nazivali (Rama, Krišna, Isus, Alah). To su sve različita imena koja se Bogu pripisuju. Kaže se: Ekam sath viprah bahudha vadanthi (Istina je jedna, ali je mudri nazivaju različitim imenima. Zato nikada ne treba da pravimo bilo kakve razlike kada je Bog u pitanju. Ako čovek želi da sazna tajnu (suštinu) Božju, treba da razvije u sebi ’otvoreno srce’. O Bogu možete kontemplirati pod bilo kojim imenom koje vam se dopada. U tome nema ništa loše. Ali, pogrešno je obožavati jedno ime i oblik, a omalovažavati druga imena i oblike pripisane Bogu. Nekim ljudima se dopada ime ’Narajana’. A ne dopada im se ’Šiva’. To je pogrešno. ’Narajana’ i ’Išvara’ su imena pod kojima se obožava isti Bog. Obožava se jedan Bog pod mnogim imenima i oblicima. Onaj ko shvati ovu jednotu steći će spokoj uma. Voleti jedan oblik Boga, a mrzeti drugi nije dobro. Ako tako radite, nećete ispuniti svoju želju. Ne samo mladi, već i svi ostali moraju shvatiti i slediti ovo načelo. U stvari, božansko danas štiti svet. Božje ime je moćnije od nuklearne bombe. Božje ime štiti dobre, a kažnjava zle. Stoga, ako nastavite da obožavate Boga, svet će biti zaštićen.

Ova Jagnja se izvodi radi dobrobiti čovečanstva. Ova jađna ima jednu vrlo važnu stranu. Ati rudra maha jagnja štiti i neguje božansku prirodu u ljudskim bićima, dok istovremeno odbacuje i smanjuje demonske osobine. Tako ona deluje za dobrobit čovečanstva. Ovu jagnju mogu preduzeti svi kojima je dobrobit čovečanstva na srcu.

Materijalna sredstva i druge potrepštine za izvođenje ove jagnje obezbedio je svojim trudom sam Vinaj Kumar. Latio se ovog posla sa ljubavlju i izveo ga gotovo sam. Nekoliko ljudi se javilo da poklone pirinač, voće, povrće i drugo, ali on nije prihvatio njihove zahteve. Troškovi za izvođenje ovakve jagnje su veliki. Sam je obišao sva mesta i obezbedio sve što je potrebno za izvođenje jagnje. Voleo bih da sve države imaju tako posvećene predvodnike služenja. On obavlja mnogo služenja. Ja sam jako zadovoljan njegovim služenjem. Odbio je svaku pomoć za izvođenje ove jagnje, uz reči: „Sai je sa mnom. Samo On će mi pomoći“. On se oženio pre deset godina. I on i njegova supruga služe Svamiju. Kada mi je izložen predlog za ovu jagnju, pitao sam ih: „Dragi moji! Predlažete da se izvede Ati rudra maha jagnja u Prašanti Nilajamu. Želite li da dobijete sina?“ U isti glas su odgovorili da im to nije želja niti motiv za molitvu. Onda sam ih pitao šta bi još želeli da imaju. Oni su na to odgovorili: „Svami, želimo samo tebe!“ Do sada nisam takav odgovor dobio ni od jednog para. Veran svom imenu, Vinaj Kumar čini mnoga dobra dela, sa ljubavlju i poniznošću. Otac mu je bio poreznik. Bio je kolega Lakšminarajane. Čak i sada je Vinaj u vezi sa Lašminarajanom. Vinaj Kumar se prema njemu odnosi kao prema rođenom ocu. Treba da bude sve više takvih duša. Kada su predvodnici dobri i sposobni, ceo svet će dobro funkcionisati. Na žalost, svet današnjice je spao na ove niske grane zbog nedostatka primerenog vođstva.

Dobre vođe potrebne su na svim poljima – u obrazovanju, politici, religiji, duhovnosti, itd. Ali, danas je teško pronaći dobre vođe u bilo kom polju. Gde god pogledate, u bilo koje polje ljudskog delovanja, sve je zagađeno ludilom za novcem. Sve je biznis. Međutim, Satja Sai organizacija nema takvih problema. U našoj organizaciji je sve besplatno. Obrazovanje od prvog osnovne do doktorata potpuno je besplatno. Isto je i sa našim bolnicama. Naša Opšta bolnica i Super specijalistička bolnica obezbeđuju medicinske usluge bez ikakve nadoknade. Ostale bolnice naplaćuju tri ili četiri hiljade rupija za operaciju na srcu. Kako mogu siromašni sakupiti toliku sumu? To prevazilazi njihove mogućnosti. Medicinske usluge, uključujući i super-specijalističke usluge, potpuno su besplatne u našim bolnicama. Siromašni dolaze u naše bolnice na lečenje, bez i jedne rupije u džepu, i vraćaju se kućama potpuno izlečeni. Sve usluge treba da pružamo besplatno. Želim da sve naše seve i studenti sa koledža besplatno služe. Tek tada će moći da zadobiju Svamijevu milost. Reč upozorenja – na sve možete zaboraviti, ali nikada ne zaboravite na božansko ime.

Utelovljenja Ljubavi!

Ati rudra maha jagnja je velika, najsvetija i vrlo efikasna jagnja. Životi ljudi koji izvode jagnju biće posvećeni. Imaćemo jedanaest ritvika koji će izvoditi obred kod svake homakunde. Takvih homakundi ima jedanaest. Tako će biti ukupno 121ritvik koji će izvoditi različite rituale u ovoj jagnji. Za svaku homakundu, biće zadužena jedna osoba, koja će paziti na sve delove obreda. Tako svi koji su u vezi sa sa jagnjom složno rade kako bi ona uspela. Uz pomoć jedinstva, sve se može postići. Iz jedinstva dolazi čistota, a iz njega se manifestuje Božanstvo. Zato svi treba da se ponašaju kao braća i sestre. Ako se, iz bilo kog razloga razljutite u nekoj prilici, smatrajte ljutnju svojim neprijateljem i oslobodite je se. Kama (želja), kroda (ljutnja), loba (pohlepa), moha (obmana), mada (ponos) i matsarija (ljubomora), šest su neprijatelja koji muče ljudsko biće.

Utelovljenja Božanskog Sopstva!

Vi niste obična ljudska bića, vi ste zaista Utelovljenja Božanskog Sopstva. Svaki pojedinac je dobio određeno ime radi identifikacije. Ali, svi vi ste Utelovljenja Božanskog Sopstva, a ne samo ljudska bića. Želja mi je da svi vodite srećan, spokojan, zadovoljan i blažen život. Nećete moći da živite takav život ako niste zaista privrženi Bogu. Zato, razvijte u sebi privrženost Bogu, Bangaru! (zlatna deco!) Morate biti uronjeni u boga, a ne u duboki okean*. Samo vas takvo poklonstvo vodi Božanskom.

*U engleskom rima:devotion [di’voušn], privrženost bogu, i ocean [oušn], okean.