Gajatri mantra

Univerzalna molitva – Značenje i značaj

 

Om Bhur Bhuvaḥ Swaḥ
Tat-savitur Vareñyaṃ
Bhargo Devasya Dhīmahi
Dhiyo Yonaḥ Prachodayāt

Opšte značenje: Meditirajmo na najvišeg Vrhovnog Boga, Stvoritelja, čiji sjaj (božanska svetlost) osvetljava sva područja (fizičko, mentalno i duhovno). Neka ova božanska svetlost osvetli naš intelekt/um.

Značenje pojedinačnih reči: Om: Prvobitni zvuk; Bhur: fizičko telo/fizičko područje; Bhuvah: životna snaga/mentalno područje Swah: duša/duhovno područje; Tat: To (Bog); Savitur: Sunce, Stvoritelj (izvor sveg života); Vareñyam: obožavati; Bhargo: sjaj (božansko svetlo); Devasya: vrhovni Bog; Dhīmahi: meditirati; Dhiyo: intelekt; Yo: neka ova svetlost; Nah: naš; Prachodayāt: osvetliti, obasjati.

Mantra nije tek puki zbir reči. To je složen skup plodnih reči sa ogromnim značenjem. Ona proizlazi iz unutrašnje čovekove sile. Kako poseduje takvu moć, kada se izgovara ispravno, mantra iz čoveka izvlači Božansku snagu. Vibracije koje proizilaze iz izgovaranja mantre, dok se sjedinjuju sa kosmičkom nādom (nāda - prvobitni zvuk) u univerzumu, postaju jedno sa Univerzalnom Svesti. Upravo ove kosmičke vibracije su preuzele oblik Veda (sveta otkrovenja duhovnog znanja).
[Satja Sai Govori, tom 17.25: 01. oktobar 1984]

Šta je Gajatri mantra?
Gajatri je univerzalna molitva pohranjena u Vedama. Upućena je imanentnom i transcedentnom Božanstvu kome je dato ime “Savita”, što znači “ono iz čega je sve rođeno.” Smatra se da se Gajatri sastoji iz tri dela - (I) obožavanje (II) meditacija (III) molitva. Prvo se veliča Božansko, zatim se na Njega meditira s poniznošču i poštovanjem i na kraju Mu se upućuje molitva da u nama probudi iojača intelekt, sposobnost razlučivanja. Gajatri se smatra suštinom Veda. Veda znači znanje, a ova molitva podstiče i izoštrava sposobnost sticanja znanja. Zapravo, četiri temeljne istine objavljene u četiri Vede obuhvaćene su ovom Gajatri mantrom.
[‘Satja Sai Govori’, tom 13.34: 20. jun 1977]

Gajatri Mantra je sveti napev koji pokazuje jedinstvo koje leži u osnovi mnogostrukosti kreacije. Spoznavanjem ovog jedinstva možemo razumeti mnogostrukost. Glina je jedna te ista, iako su posude napravljene od nje različitih oblika i veličina. Zlato je jedno, ali zlatni ukrasi su raznovrsni. Atma je jedna, iako su utelovljenja u kojima boravi mnoga. Koje god da je boje krava, mleko je uvek belo.
[‘Satja Sai Govori’, tom 16.6: 17. mart 1983]

Ko je Majka Gajatri?
Gajatri je Majka svih svetih spisa (Veda). Ona je prisutna gde god se Njeno ime ponavlja. Ona je veoma moćna. Ona koja neguje i hrani pojedinačno biće je Gajatri. Ona daruje čiste misli svima koji je obožavaju. Ona je utelovljenje svih boginja. Naš dah je Gajatri, naša vera u postojanje je Gajatri. Gajatri ima pet lica, koja predstavljaju pet životnih principa. Ona ima devet opisa, ona su ‘Om, Bhur, Bhuvah, Swah, Tat, Savitur, Vareñyaṃ, Bhargo, Devasya’. Majka Gajatri neguje i štiti svako biće i usmerava naša čula u pravilnom smeru. ‘Dhīmahi’ znači meditacija. Molimo joj se da nas nadahne dobrom inteligencijom. ‘Dhīyo Yonah Prachodayāt’ – Molimo joj se da nam da sve što nam treba. Prema tome Gajatri je celovita molitva za zaštitu, održanje i na kraju, oslobođenje.
[‘Moji Dragi Studenti’, tom 3, poglavlje 2, 19. mart 1998]

Gajatri je majka svih Veda (Gayatri Chandhasam matha). Gajatri, međutim, ima tri imena: Gajatri, Savitri i Sarasvati. Sve tri su prisutne u svakoj osobi. Gajatri predstavlja čula; gospodaricu čula. Savitri je gospodarica prane (životne snage). Mnogim Indijcima je poznata priča o Savitri, koja je vratila iz mrtvih svog muža, Satjavana. Savitri predstavlja istinu. Sarasvati je boginja govora (vaak). Njih tri predstavljaju čistoću misli, reči i dela (thrikarana shuddhi). Iako Gajatri ima tri imena, sve tri su prisutne u svakome od nas u vidu čula (Gajatri), sposobnosti govora (Sarasvati), i životne snage (Savitri).
[‘Satja Sai Govori’, tom 28.22: 23. avgust 1995]

Univerzalnost Gajatri mantre
Za svaku vrstu moći dokazi se mogu tražiti direktnim opažanjem ili procesom zaključivanja. Ljudi su tragali za direktnim iskustvom transcedentalne moći. Dokaz su pronašli u Suncu. Bez Sunca ne bi bilo svetla. I to nije sve. Sve aktivnosti bi se zaustavile. U ovom svetu vodonik je neophodan za rast i razvoj biljaka i svih živih bića. Osnovne komponente Sunca su vodonik i helijum. Bez vodonika i helijuma svet ne može da opstane. Na osnovu toga su naši preci zaključili da je Sunce vidljivi dokaz (te transcedentalne moći). Oni su takođe otkrili neke suptilne tajne o Suncu. Otuda su obožavali Sunce kao glavno božanstvo u Gajatri mantri. “Dhiyo yonah Prachodayāt” – Neka Sunce osvetli naš intelekt isto onako kako obasjava svojim sjajem Sunčev sistem. Ovo je molitva Suncu u Gajatri mantri. Zbog toga su smatrali Gajatri mantru majkom Veda.
[‘Satja Sai Govori’, tom 24.08: 21. maj 1991]

Najraniji nalaz tragaoca bio je da je Sunce najvažniji faktor u određivanju svakodnevnog života čoveka i obezbeđivanju osnovnih uslova za život. Život bi bez Njega bio nemoguć za čoveka, zver, pticu ili biljku. Sunce se smatralo izvorom sve energije i odgovornim za rođenje, rast i uništenje svih stvari u kreaciji. Upravo iz tog razloga mudrac Višvamitra u Gajatri mantri slavi Boga Sunca (Savitr).
[‘Satja Sai Govori’, tom 19.4: 8. mart 1986]

Ponavljajte Gajatri – to je univerzalna molitva. Sadrži tri dela, meditaciju na slavu Boga, kao svetlo koje se nalazi u trima svetovima – višem, srednjem i nižem (Om Bhur Bhuva Swah; Tat Savitur Vareñyam); poseduje smaranu ili prisećanje na prisustvo Božanske milosti (Bhargo Devasya Dhīmahi) i prārthanu, molitvu za saosećanje zarad oslobođenja, kroz buđenje inteligencije koja prožima ceo univerzum. Ta molitva nije upućena bilo kojem određenom imenu ili obliku te inteligencije; zato je svi mogu koristiti i spasiti se. Ukoliko se čvrsto držite Gajatri, tu nema mesta za fatalizam, ni mržnju, niti rivalstvo. Pobožno ponavljanje ove mantre pročišćava strasti i promoviše ljubav.
[‘Satja Sai Govori’, tom 07.37: 13. oktobar 1967]

Dublje značenje Gajatri mantre
Gajatri, Savitri i Sarasvati su skrivene u svakome. Bhur, Bhuvah i Swah u Gajatri mantri odnose se na telo (materijalizacija), životnu snagu (vibracija) i dušu (radijacija). Bhur znači zemlja, koja ne predstavlja ništa drugo nego spoj različite materije. Ono označava čovekovo telo, koje je takođe spoj različite materije. Bhuvah se odnosi na životnu snagu, koja čini da telo vibrira. Swah se odnosi na Prajnāna-shakti, koja odražava životnu snagu. Ova Prajnāna-shakti je poznata kao stalna celovita svest. To se takođe označava kao radijacija (zračenje). Naime svo troje; materijalizacija, vibracija i radijacija; su prisutni u čoveku. Često vam kažem, vi niste jedno, već tri tela – ono koje vi mislite da jeste ( fizičko telo), ono što drugi misle da jeste (mentalno telo) i ono koje zaista jeste (Atma).
[‘Satja Sai Govori’, tom 33.04: 10. februar 2000]

Kaže se da Gajatri poseduje pet lica. Prvo lice je "Om". Drugo je "Bhurbhuvah- svah". Treće je "Tat-savitur Vareñyaṃ". Četvrto je "Bhargo Devasya Dhīmahi". Peto je "Dhiyo Yonah Prachodayāt". Gajatri sa ovih pet lica predstavlja pet prāna (životna snaga). Ona je zaštitinica pet prāña u čoveku. “Gāyantaṃ trāyate iti Gayatri” – Zbog toga što štiti onoga ko je recituje, naziva se Gajatri. Kada Gajatri deluje kao zaštitnica životnih snaga, poznajemo je kao Savitri. Savitri je poznata u spisima kao verna supruga koja je vratila u život svog supruga, Sathyavana. Savitri je boginja pet prāna. Ona štiti one koji žive život Istine. To je unutrašnje značenje. Kada se nečija inteligencija i intuicija razvijaju zahvaljujući ponavljanju ove mantre, boginja koja to aktivira je Gajatri. Boginja koja štiti pet životnih sila je Savitri. Boginja koja štiti sposobnost govora je Sarasvati. Zbog zaštitne uloge koju Savitri, Sarasvati i Gajatri imaju u vezi sa životom, govorom i intelektom, Gajatri se opisuje kao "Sarva-devatā-swarūpiñi"--- utelovljenje svih boginja.
[‘Satja Sai Govori’, tom 16.06: 17. mart 1983]

Gajatri ima tri dela: 1.veličanje, 2.meditaciju, i 3.molitvu. Prvo se božansko veliča i hvali, zatim se na Njega meditira s poniznošću i poštovanjem i na kraju Mu se upućuje molitva da razbije tamu neznanja i da probudi i ojača intelekt. Dhīmahi je povezan sa meditativnim aspektom. Dhīyo Yonah Prachodayāt odnosi se na aspekt molitve. Ponavljanje Gajatri mantre pročišćuje um i donosi posvećenost, nevezanost i mudrost.
[‘Satja Sai Govori’, tom 33.04: 10. februar 2000]

Korist ponavljanja Gajatri mantre
Uz pomoć meditacije na Gajatri, možemo osvestiti unutrašnji pokretački princip pet elemenata, pet vitalnih dahova u ljudskom telu i pet omotača koji okružuju Atmu. Baš kao što postoje tri osnovne energije koje vladaju čovekom – fizička, metafizička i psihička, ādhi-bhoutik, ādhi-daivik i ādhi-atmic, Gajatri ima tri aspekta, Gajatri, Savitri i Sarasvati. Gajatri neguje metafizički; Savitri fizički, a Sarasvati psihički princip. Ove tri karane ili instrumenta treba pročistiti i oplemeniti kako bi čovek mogao ostvariti svrhu (cilj) života. Recitovanjem Gajatri mantre i meditacijom koja iz toga proističe, ovaj veliki zadatak može
biti ostvaren.
[‘Satja Sai Govori’, tom15.11: 26. jun 1981]

Zaštitiće vas od povreda gde god da ste – prilikom putovanja, dok radite ili kod kuće. Na Zapadu su istražili vibracije koje proizvodi ova mantra i otkrili da kada se pravilno recituje onako kako je zapisano u Vedama, okolna atmosfera postaje vidljivo osvetljena. Dakle, kad god ponavljate ovu mantra, Brahmaprakāsha, Božanski sjaj, će se spustiti na vas i osvetliti vaš um i stazu kojom idete. Takođe ponovite shanti tri puta na kraju, to će doneti mir trima entitetima u vama – telu, umu i duši.
[‘Satja Sai Govori’, tom 13.34: 20. jun 1977]

Jako je važno recitovati Gajatri mantru najmanje tri puta dnevno, tokom jutra, podneva i večeri. Ovo će pomoći smanjenju posledica loših dela koje čovek čini tokom dana. To je kao kupovina robe za gotovinu, umesto na kredit. Karmički dug se ne nakuplja, s obzirom da se karma napravljena tokom dana potire ponavljanjem Gajatri mantre.
[‘Satja Sai Govori’, tom 16.6: 17. mart 1983]

"Sarva roga nivaarini Gayatri" (Gajatri oslobađa od svih bolesti). "Sarva dhukha parivaarini Gayatri" (Gajatri štiti od sve bede, boli, patnje). "Sarva vaancha phalashri Gayatri" (Gajatri ispunjava sve želje). Gajatri daruje sve što je blagotvorno. Kada osoba ponavlja ovu mantru, u njoj će se probuditi razne vrste moći.
[‘Satja Sai Govori’, tom 28.22: 23. avgust 1995]

Kada treba pevati Gajatri
Nemojte pevati jeftine i degradirajuće filmske pesme. Umesto toga, ponavljajte Gajatri mantru. Tokom tuširanja, telo se čisti; neka i vaš um i intelekt budu pročišćeni. Ponavljajte Gajatri kad se kupate, kao i pre svakog obroka, kada se probudite i kad idete u krevet. Takođe, na kraju ponovite šanti (mir) tri puta, to ponavljanje će doneti mir trima entitetima unutar vas – telu, umu i duši.
[‘Satja Sai Govori’, tom 13.34: 20. jun 1977]

Vreme, kao i čovek, ima tri kvaliteta: satva, rađas i tamas (kvalitete čistoće ili spokoja, strasti i neaktivnosti tj. mirovanja).
Dan se deli na tri dela:
• 4:00 do 8:00 i 16:00 do 20:00 ima satvički kvalitet
• 8:00 do 16:00 je rađasik
• 20:00 i 4:00 su tamasik
Osam sati, od 20:00 do 4:00, se uglavnom koriste za san i spavanje. Osam dnevnih sati (od 8:00 do 16:00) je radno vreme svih bića, uključujući životinje i ptice, predviđeno za vršenje svakodnevnih dužnosti i smatra se rađasičkim. Kada se četiri jutarnja satvička sata ujutru koriste za povoljne aktivnosti kao što su obožavanje, plemenita dela i negovanje dobrog društva, osoba će se sigurno uzdići sa ljudskog ka Božanskom nivou. Gajatri mantra je najbolje ponavljati za vreme satvičkog perioda (4:00 do 8:00 i 16:00 do 20:00).
[‘Satja Sai Govori’, tom 16.6: 17. mart 1983]